Jak vyrobit pásový základ – rady zkušených stavitelů

1

Pevnost a spolehlivost základů patří mezi hlavní, nikoli však jediné úkoly přiřazené nosným konstrukcím.

Pásový základ je schopen plnit své funkce v různých podmínkách, což je potvrzeno staletými výzkumy.

Vysoká obliba pásky je dána optimální kombinací nosnosti a hospodárnosti, jednoduchosti a odolnosti.

Hlavní výhodou je možnost samostatné výstavby.

Pásový základ je pevná uzavřená nosná konstrukce umístěná pod všemi vnějšími a vnitřními nosnými stěnami. Ve skutečnosti se jedná o zapuštěný sokl schopný odolat zatížení od hmotnosti budovy, zemního tlaku a dalších vlivů.

Existují následující typy základových pásů:

 • Monolitický. Jedná se o masivní odlitek ze železobetonu, má maximální pevnost a únosnost.
 • Vyrobeno. Páska je postavena ze samostatných fragmentů nebo prvků – základových bloků (FBS), cihel, přírodního kamene atd. Výkon tohoto typu základny je poněkud nižší než výkon monolitické pásky.
 • Kombinovaný. Jde o kombinaci páskového základu s jiným typem – např. pile-tape. Umožňuje získat referenční body, na kterých je nainstalovaný nosný pás.

Kromě toho existují odrůdy hloubka:

 • Nepohřbený. Vzniká na absolutně nehybných půdách – skalách, silných stabilních půdách. Je extrémně vzácný.
 • Mělký. Používá se pro stavbu na pevných půdách, které nepodléhají mrazu. Hloubka pokládky je menší než úroveň zimního zamrzání půdy.
 • Pohřben. Hloubka takové pásky je mírně pod úrovní zamrznutí půdy. Používá se pro nejmasivnější a nejtěžší stavby, vhodné pro většinu typů půd a hydrogeologických podmínek.

Výběr vhodného typu je dán rozborem všech podmínek lokality – složení půdy, počet a vlastnosti vrstev, hloubka půdní vody atd.

2

Pro jakou stavbu se hodí?

Páskové základny jsou spolehlivou podporou pro budovy vyrobené z různých materiálů:

 • Strom.
 • Pěna a pórobeton.
 • Cihla.
 • Betonové desky.

Materiál a počet pater určují hmotnost budovy, na které závisí konstrukční parametry pásky – stupeň prostupu a tloušťka. Spolu s charakteristikami půdy jsou parametry budovy hlavním materiálem pro provádění inženýrských výpočtů v návrhu.

3

Jak vypočítat hloubku

Výpočet hloubky pásového základu závisí na typu základu. Epokud se plánuje výstavba pohřben možnost, je nutné se spolehnout na tabulkové údaje SNiP, které ukazují hloubku zamrznutí půdy v daném regionu.

Při stavbě mělkého typu pásky se bere v úvahu složení půdy, přítomnost a hloubka podzemní vody. Je obvyklé odvolávat se na optimální hloubku 0,75-1 m, ale na stabilních a suchých půdách lze hloubku mírně snížit.

4

Jak funguje mělký pásový základ

Mělký pásový základ téměř úplně opakuje zakopanou verzi, pouze s nižší úrovní ponoření.

Je zde výkop, ve kterém se vytvoří drenážní vrstva zásypu a nalije se betonová páska.

Konstrukce mělké základny má menší schopnosti než plnohodnotná páska, ale pro relativně malé nízkopodlažní budovy je její únosnost dostačující.

5

Návod k instalaci krok za krokem udělej si sám

Zvažte postup pro vytvoření pásového základu:

 • Příprava.
 • Označení stránek.
 • Kopání příkopu.
 • Pokládka a uspořádání drenážního systému.
 • Vytvoření pískového polštáře.
 • Výroba bednění.
 • Instalace výztužné klece.
 • Lití betonu.
 • Expozice pro kalení.
 • Odizolování.
 • Hydroizolační a izolační páska.
 • Další práce.

Pořadí akcí se téměř za žádných okolností nemění, protože všechny fáze jsou výsledkem předchozích operací.

6

Povrchové značení

Začátek práce spočívá v odstranění vrchní vrstvy zeminy a označení místa. K tomu se používají dřevěné kůly, které se instalují na průsečíky nebo rohové body budoucího příkopu.

READ
Strawberry Coquette remontant velkoplodé: pěstování, popis odrůdy, fotografie a recenze

Šířka se volí na základě konstrukčních parametrů základny, ale ne méně než 20 cm více než u pásky. To je důležité, protože bude nutné instalovat bednění uvnitř výkopu a následně zajistit dostatečnou tloušťku zásypové vrstvy sinusů.

7

příprava příkopu

Kopání příkopu se provádí pomocí bagru nebo ručně. Druhá možnost je obtížná, ale pokud jsou potíže s dodávkou nebo přiblížením stavebního zařízení na místo, je to docela možné. Vytěžená zemina se ukládá po stranách příkopu nebo se okamžitě odstraňuje z místa.

Je potřeba zajistit stejnou hloubku, ale není třeba se příliš snažit a dno vyrovnat na centimetry. Rohy příkopů se vyrovnávají ručně bez ohledu na způsob kopání.

8

Drenážní zařízení

Drenážní systém umožňuje odvádět spodní vodu z vrstvy pískového polštáře, čímž se eliminuje možnost zvedání břemen v zimě.

Existují různé typy systémů:

 • OTEVŘENO. Vytváří se na denním povrchu a je určen k odvádění deště nebo tání vody. Používá se na suchých půdách s hlubokou spodní vodou.
 • Uzavřený Skládá se ze systému potrubí umístěného ve výkopu poblíž pásky. Slouží k odstranění podzemní vody z vrstvy písčitého zásypu (polštáře), používá se na půdách s přítomností nebo sezónní změnou hladiny podzemní vody.

V praxi se nejčastěji používá uzavřený typ, protože ve většině případů hrozí nebezpečí vody. Je instalován systém potrubí pro speciální účely, přijímající a odvádějící vlhkost do drenážní studny.

Pro kvalitní odvodnění je nutná instalace filtračního potrubí a spád pro přirozený pohyb vody. Filtrační vrstva odřezává malé organické částice a zabraňuje zanášení vnitřního povrchu drenážního potrubí.

To přispívá k prodloužení životnosti systému a snižuje riziko poruch.

polštář

Pískový polštář je důležitým a nepostradatelným prvkem návrhu základů. Jeho tloušťka je různá, v průměru je 20 cm.. Obvykle se používá čistý říční písek nebo střídavě vrstva písku 10 cm, jemný štěrk 10 cm a opět 5 cm vyrovnávací písková vrstva.

Po zasypání každé vrstvy se provede důkladné zhutnění pomocí stavebních vibrátorů nebo ručního nářadí. Vrstvy se doporučuje slévat vodou, což přispívá k lepšímu utěsnění polštáře.

Odborníci doporučují řídit se následujícími kritérii kvality pro zhutnění zásypové vrstvy: při chůzi by na povrchu neměly být žádné stopy. To je důležité, protože usazení polštáře není přijatelné, protože způsobí deformaci pásu s nepředvídatelnými následky.

7

Montáž bednění

K vytvoření bednění se používají omítané desky o tloušťce 25-40 mm (v závislosti na velikosti pásky). Nejprve se vedle příkopu sestaví štíty o šířce o něco větší, než je výška pásky.. Jak montáž postupuje, štíty jsou spouštěny do výkopu a upevněny vně pomocí šikmých zarážek a svislých opěrných tyčí.

Zevnitř jsou instalovány příčky, které určují vzdálenost mezi štíty, rovnající se šířce pásky. Bednění musí být pevné, připravené na zatížení během lití a tuhnutí betonu. Neměly by být žádné mezery, všechny mezery nad 3 mm je nutné vyplnit koudelí nebo ucpat lištami.

Tím se odstraní neproduktivní spotřeba betonu při zatékání do trhlin.

10

Výztuž

Výztuž je navržena tak, aby kompenzovala tahová osová zatížení, která beton nemůže odolat. Volně přijímá velký tlak, ale páska je nestabilní v ohybu a okamžitě praskne.

Pro vyztužení je vytvořen výztužný pás, jehož hlavním prvkem jsou vodorovné pracovní tyče z kovové nebo sklolaminátové žebrované výztuže.

READ
Jak vařit smaženou russula s bramborami: recepty s cibulí, v zakysané smetaně, se sýrem

Pro podepření tyčí v požadované poloze se používají hladké tyče menšího průměru, ze kterých jsou vyrobeny svislé prvky (svorky), které v kombinaci s pracovními tyčemi tvoří prostorovou mříž.

Jeho rozměry jsou takové, že vodorovné tyče jsou zapuštěny do betonu do hloubky 2-5 cm.

Pracovní tyče se vybírají na základě šířky pásky. Jejich průměr pro mělkou základnu je v rozmezí 12-14 mm (při šířce 30-40 cm) nebo 16 mm při větší šířce.

11

Pletení výztuže

Prvky výztužné klece jsou spojeny dvěma způsoby:

 • Elektrické svařování.
 • Pletení měkkým ocelovým žíhaným drátem.

První možnost se používá pro tlusté tyče a prakticky se nepoužívá při výstavbě mělkých základů. K montáži pancéřového pásu dochází nejčastěji pletením.

Používá se měkký drát, který docela spolehlivě drží prvky rámu, ale má určitý stupeň volnosti, což umožňuje zachovat integritu rámu při zatížení během lití.

Pro pletení se používá speciální nástroj ve formě háčku. Kousek drátu asi 25-30 cm dlouhý se přeloží napůl. Vzniklá polosmyčka se ovine kolem obou spojených tyčí v diagonálním směru, konce se zvednou nahoru.

Poté uchopí skládací smyčku háčkem a opřením o druhý volný konec provedou 3-5 rotačních pohybů, díky nimž jsou obě tyče pevně a pevně spojeny.

Operace je jednoduchá, obvykle se dovednost rozvíjí první den.

8

Výběr betonu pro lití

Existuje poměrně málo druhů betonu navržených pro různé podmínky a zatížení. Vzhledem k tomu, že mělký pásový základ se používá hlavně v nízkopodlažní soukromé výstavbě, bude nejlepší volbou beton třídy M200.

Je schopen zajistit potřebnou pevnost a nosnost pásky při relativně nízké vlastní hmotnosti.

Těm, kteří chtějí k problematice přistupovat opatrněji, můžeme doporučit použití online kalkulačky pro výpočet jakosti a množství betonu. Získaný výsledek by měl být duplikován na jiný zdroj, abyste se ochránili před možnými chybami.

12

Vyplňte

Plnění by mělo být provedeno co nejrychleji, ideálně najednou. Přestávky v lití delší než jeden den jsou nepřípustné, v takových případech je nutné beton vydržet až do úplného vytvrdnutí a teprve poté pokračovat v práci. Kvalita a stupeň pevnosti takové pásky je mnohem nižší než u simultánního lití.

Tato podmínka je nejsnáze splněna použitím transportbetonu, který je dodáván přímo na místo lití v míchačce. Ukazuje se značná úspora času a kvalita betonu bude v každém případě lepší než u podomácku vyrobené malty.

Je nutné nalít z několika bodů a snažit se je rozmístit co nejrovnoměrněji po celé délce pásky. To vám umožní získat odlitek se stejnými parametry po celém obvodu, což zajistí vysokou pevnost základny.

13

Vlastnosti hydroizolace

Vliv vlhkosti je pro mělkou pásku extrémně škodlivý. Voda, která pronikne do betonu, dříve nebo později zamrzne a rozbije materiál zevnitř. Za žádných okolností by to nemělo být povoleno.

Existují dva typy hydroizolace, které můžete provést:

 • Horizontální. Chrání spodní a horní rovinu pásky před pronikáním vlhkosti ze spodních vrstev zeminy a před dešťovou nebo roztavenou vodou stékající ze stěn. Spodní hydroizolace se pokládá před montáží bednění a armovacího pásu a horní se provádí po úplném vytvrdnutí betonu souběžně se svislou hydroizolací. Obě vrstvy jsou tvořeny střešním materiálem, položeným ve dvou vrstvách s bitumenovým tmelem.
 • Vertikální. Nanáší se na vnější a vnitřní povrch pásky po stržení a úplném zaschnutí. Používají se materiály různých typů působení – impregnace, nátěry nebo pasty. Nejúčinnější jsou impregnace, které se však objevily poměrně nedávno a stavebníkům jsou málo známé.
READ
Trávník na venkově: praktické metody využití trávníku v krajinářském designu

7

Problémy s oteplováním

Pásková izolace zabraňuje tvorbě kondenzátu. Jsou dvě možnosti – vnější a vnitřní zateplení. V prvním případě je izolace namontována venku, ve druhém – zevnitř.

Odborníci doporučují provádět oba typy izolace současně, protože není možné dosáhnout očekávaného výsledku samostatně.. S ohledem na specifika umístění je nutné použít typy tepelných izolátorů odolné proti vlhkosti – základová pěna, tekutá polyuretanová pěna, polyetylenová pěna atd.

Minerální vlna by se v tomto případě neměla používat, protože je schopna absorbovat vodu s úplnou ztrátou výkonu.

5

Správná péče o beton po nalití

Po zalití po dobu 10 dnů je nutné povrch pásky pravidelně zalévat vodou.:

 • První 3 dny – každé 4 hodiny.
 • Následujících 7 dní – 3x denně.

Páska musí být skryta před spalujícími paprsky slunce pod vrstvou polyethylenu. Posypání vodou umožňuje poněkud vyrovnat obsah vlhkosti ve vnější a vnitřní vrstvě pásky, čímž se sníží zatížení a riziko prasklin.

Konečné tvrdnutí betonu trvá velmi dlouho, ale po 28 dnech můžete s páskou dále pracovat.

Odizolování

Deformování je proces demontáže bednění. Může být vyroben nejdříve 10 dní po nalití.

Neměli byste se snažit proces urychlit, nadace je příliš důležitým prvkem budovy na to, abyste riskovali a spoléhali na náhodu.

Hlavní chyby

Nejčastěji dochází k sedimentu pískového polštáře v důsledku nekvalitního zhutnění zásypové vrstvy. Navíc se často setkáváme s použitím nevhodných materiálů, zejména nesprávné značky betonu.

Někteří bezohlední dodavatelé dodávají materiál nízké kvality, aby ušetřili peníze. Zkušení odborníci doporučují objednat těžší beton – místo M200 vezměte M250. Rozdíl v ceně a hmotnosti je malý, ale existuje naděje, že materiál bude odolnější.

Navíc se často snaží snížit náklady na peníze a práci tím, že odmítají hydroizolaci a izolaci. Tyto postupy vyžadují určitý čas, ale v porovnání s životností podkladu jsou provedeny velmi rychle a nelze je zanedbat.

Užitečné videa

V tomto videu se dozvíte, jak nainstalovat pásový základ:

Závěr

Vytvoření pásového základu není ani tak obtížný úkol, ale vyžaduje úplné pochopení významu všech fází a vysoce kvalitní provedení nezbytných akcí.

Pro nepřipravenou osobu bez zkušeností se doporučuje neodchýlit se od technologie a přísně dodržovat požadavky SNiP.

To pomůže vybudovat pevný a vysoce kvalitní základ z mělkých pásů.

Základem každé budovy je její základ. Výběr základu vhodného pro typ základu pro chatu, venkovský dům a budovy pro jiné účely se provádí důkladnou analýzou složení půdy oblasti. Důležité jsou přesné ukazatele hloubky zamrznutí půdy, hladina podzemní vody. Zohledňuje se masivnost budoucí konstrukce, její účel a také specifika použitých stavebních materiálů. V soukromé výstavbě je to pásový základ, který je obzvláště žádaný, který se vyznačuje vysokou spolehlivostí v kombinaci se snadnou konstrukcí. Je ideální pro takové budovy, kde jsou k dispozici suterén, podzemní a suterénní podlaží. Svépomocné lití pásového základu na převážně suchou půdu je záležitost, kterou zvládne každý začínající stavitel.

READ
Altajští holubi: jejich původ, popis, péče a údržba

Nejčastěji je to základ jakékoli struktury, která vyžaduje od developera vážné finanční investice. Abyste se uchránili před nadměrnými výdaji a problémy, než budete pokračovat v přímé práci, musíte pochopit složitost takové konstrukce. Po provedení správných výpočtů, výpočtů a měření můžete začít s plněním úkolu, a to i pro ty, kteří v této oblasti nemají zkušenosti. Lití betonu základových pásů při dodržení stávajících pravidel, parametrů a doporučení výrazně ušetří práci s betonovou směsí, která byla v posledních letech předražená.

Lití základů betonových pásů

Pásový základ pro dům určený k trvalému bydlení se zpravidla vypočítá takto:

 1. Příkop: hloubka se volí v souladu s vlastnostmi půdy a šířka nepřesahuje 40 cm.
 2. První krok: pískový polštář vysoký 20 – 25 cm.
 3. Druhý krok: pokládka výztuže.
 4. Třetí krok: vylití betonových výkopů 50 – 55 cm k úrovni terénu.
 5. Čtvrtý krok: zalití betonem 50 – 55 cm nad zemí.
 6. Pátý krok: pokládka hydroizolace, na kterou již můžete začít zvedat stěny budovy.

Správné nalévání pásového základu vyžaduje dodržování přesně definovaného vzoru. Například zásyp a zásyp pro tento typ základů budovy vyžaduje výšku nejméně 20 cm. Pásovému základu tak můžete poskytnout takovou oporu, která jej zachrání před sedáním. Z tohoto důvodu je při provádění výpočtů nutné přesně znát úroveň zamrznutí půdy. Pouze pokud máte všechny potřebné geologické informace o stavu staveniště, můžete správně určit hloubku výkopu pro základový pás. Důležité je rozhodnout se pro značku použitého betonu. Mnoho zkušených stavitelů doporučuje používat beton M-300.

Beton M300

Jemnosti lití základu typu pásky

Lití základů pro vlastní potřebu vyžaduje přísné dodržování technologií doporučených profesionály. Pokud je nadace postavena pro bytovou výstavbu, musíte se zvláštní péčí dodržovat standardní pravidla. Důležité jsou nejen dobře zvolené parametry zásypu, zásypu a jakosti betonu. Velmi důležitý je také výběr kování a jeho kompetentní instalace. Například v bytové výstavbě se výztuž pro pásový základ položí po zasypání a sváže se ve formě mřížky, což jsou dlouhé a příčné tyče krátké délky. Poté se do samotného lože zarazí svislá výztuž, speciálně určená pro pásové základy. Při stavbě tohoto typu základů se přes svislou uplete druhá mříž, podobná té první vyrobené po zásypu. V tomto případě je tvorba velkých čtverců a buněk z výztuže zcela přijatelná.

Technologie lití pásového základu je snadno pochopitelná, ale vyžaduje dodržování všech nuancí. Dodržování požadavků, stavebních předpisů a předpisů umožňuje postavit vlastními silami přesně základ pro stavbu, která se stane spolehlivou oporou pro každou chatu, dům nebo vanu.

Nejprve byste si měli prostudovat složitosti základového zařízení a provést správné výpočty. A k otázce přípravy lité betonové hmoty by se mělo přistupovat se zvláštní odpovědností, protože kvalita celé základny závisí také na ukazatelích kvality tohoto řešení.

V případě, že se na staveništi objeví zduřelá zemina nebo úroveň promrznutí půdy v zimě je velmi hluboká, může být vlastní výstavba pásového základu velmi nákladná. To je způsobeno skutečností, že veškeré výkopové práce, výztuže výkopů a lití betonu se několikrát zvětší. Za přítomnosti tohoto druhu specifičnosti je žádoucí dát přednost jiným typům nadace. Ve všech ostatních případech nebude obtížné nalít pásový základ svépomocí. Tato varianta je z finančního hlediska ekonomičtější než volba jiného typu nadace.

READ
Hlavní je příznivé prostředí. Kde ve světě a v Rusku se pěstuje cukrová řepa?

Bednění pro tento typ základů pro stavbu pro dřevěné domy by mělo být nejméně 40 cm a při stavbě cihlového domu – 50 cm.Šířka bednění bude v budoucnu tloušťkou stěn domu. Po rozbití náprav v souladu s předem připraveným plánem, například pomocí teodolitu nebo obyčejné šňůry a kolíků, můžete začít připravovat příkop, který lze při absenci speciálního vybavení vykopat běžnou lopatou. .

Příkop pro pásový základ

Etapy výstavby základových pásů

Fáze nalévání pásového základu pro obytné budovy mají přísnou sekvenci:

Bednění na vyzrálý beton

 1. Do připraveného příkopu se nalije písek (20 cm), který se pečlivě zhutní. Na zhutněný písek se nasype vrstva štěrku nebo drceného kamene (15 cm).
 2. Poté se provede příprava, na kterou stačí vrstva betonu 10 cm, pro tuto práci můžete použít „štíhlý beton“ a použít profilovanou membránu. Hotová podrážka musí být vodotěsná.
 3. V další fázi se vytvoří bednění a provede se vyztužení po celé ploše základu. Po výpočtu požadovaného množství výztuže by měla být položena, přičemž se provádí příčné i podélné vyztužení pomocí výztužných tyčí a vázacího drátu. Poté se vyrobí potřebné technologické otvory.
 4. Po již provedené práci se provádí postupné lití betonu: pod zemí a nad ní v souladu s předem připraveným plánem.
 5. Po vytvrdnutí betonu se odstraní bednění a provedou se hydroizolační práce.

K betonovému roztoku určenému k nalévání základů pásů se často přidávají speciální komponenty:

 • armatury ze skleněných vláken;
 • mrazuvzdorná změkčovadla.

Když přemýšlíte o tom, jak vyplnit základ pásů sami, aniž byste se uchýlili k pomoci týmu specialistů, musíte přesně určit své fyzické schopnosti. Zapojení příbuzných a přátel do procesu může být v takové práci vynikajícím řešením. Stavba pásového betonového základu svépomocí nevyžaduje od developera zkušenosti, speciální vybavení a speciální znalosti. Proto je výsledkem takové práce kvalitativní výsledek a výrazná úspora peněz.

Doporučení pro stavbu pásového základu vlastníma rukama

Při stavbě pásového základu sami byste měli věnovat pozornost některým tipům od profesionálních stavitelů. Například pro přípravu betonového roztoku je žádoucí používat výhradně čistou vodu a štěrk a písek musí být bez jílových a zemních nečistot.

Příprava kvalitního betonu je velmi důležitá, proto musí mít poměr dílů směsi správný poměr a odpovídat 55 – 65 % hmoty cementu. Stejné ukazatele jsou správné v poměru vody v roztoku – mělo by to být nejméně 50 – 57% cementové hmoty. Při dávkování je třeba vzít v úvahu vodu obsaženou v mokrém štěrku nebo písku.

Konstrukce základu v chladném období umožňuje použití teplé vody pro míchání malty. Ohřátá voda urychluje tvrdnutí betonové směsi. Pokud se stavební práce provádějí v horku, měla by se používat pouze studená voda. Tímto způsobem bude možné zabránit příliš rychlému tuhnutí betonové hmoty.

Poté, co se betonová směs nalije do bednění s připravenou výztuží, měla by být na různých místech propíchnuta sondou. To zajistí vstup vzduchu. Z vnější strany je třeba betonovou hmotu opatrně poklepat kladivem (dřevěným) nebo stavebním vibrátorem. Tři dny po nalití betonového roztoku se bednění odstraní. Když beton získá dobré indikátory pevnosti, může začít stavba suterénu.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: